اینجا سرزمینی است..

اینجا سرزمین وازه های وارونه است:

جایی که "گنج" "جنگ" میشود.."درمان" "نامرد" میشود..

"قهقهه" هق"هق"میشود..اما"دزد"همان"دزد"است..

"درد"همان"دررد"است.."گرگ" همان"گرگ"است..

آری سرزمینم وازه های وارونه سرزمینی که "من" نم" زده است..

"یار" "رای" عوض کرده است.."راه" گویی "هار" شده..

"روز"به"روز" میگذرد.. "آشنا"راجز"انشا"نمیبینی..

وچه "سرد"است این"درس"زندگی اینجاست که "مرگ" برایم "گرم" میشود..

چراکه "درد" همان"درد"است!!

/ 2 نظر / 8 بازدید