هیس!!!!!!!!!!

هـیــــــــس!!!

 

بگذارید برود....

ماندن التماسی نیــــــــــــــست..... 

 

 

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
.....

سهراب نوشته بودی:زیر باران باید رفت!! او خواند:زیر باران"باید رفت....

.....

گفته بود میمانم.نه انگار صدایش قطع و وصل شده بود .گفته بود میهمانم