هی فلانی...

هی فلانی!!!!

دیگر هوای برگردانت راندارم...

هرکجاکه دلت میخواهد برو..!

فقط ارزو میکنم وقتی دوباره هوای من به سرت زد

انقدر اسمان دلت بگیرد که باهزارشب گریه بازهم

ارام نگیری..!!

وامامن...

برنمیگردم که هیچ....

عطرتنم رااز کوچه های پشت سرم راهم جمع

میکنم که لم ندهی روی مبل های راحتی

وباخاطراتم قدم بزنی....!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
مجید

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛ از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم ! امـا …. حقیقـت اینه که : از دست دادن ِ خــودمـون ، و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم …. گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره … !!!