نمیشود زد به بیخیالی..

 

همیشه نمیشود زدبه بیخیالی وگفت:تنها امدم وتنها میروم...

یک وقت های شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای کم می اوری..

این دل وامانده....

ان یک نفر را میخواهد!!

/ 1 نظر / 36 بازدید
123

اون یه نفر که هست... ما زیاد باهاش نیستیم شایدم ماله دلامونه که جز به چیزایی که از خاکند به هیچ چیزه دیگه دل نمیبنده!!![گل]