روزهایم...

این روزها بیشتر از قبل حال همه رامیپرسم

 سنگ صبور غمهایشان میشوم

اشکهای روی گونه هایشان را پاک میکنم

اما......

 یک نفر پیدا نمیشود که دست زیر چانه ام بگذارد

سرم را بالا بگیرد وبگویید::

حالا تو برام بگو چی شده؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 9 بازدید