عاشقی.

 

عاشـــق اون لحظــه امـ....(!)

کــه از پشــت بغلــم میکنــے ....

نفســات گردنمــو نــوازش میـده...

آروم میگــے :

"نفســـم " چطـــوره ؟(!)

و مــن غــرق لــذت میشــوم (!)

ایـــن لحظــه ها رو با هیــچ چیز تــوے دنیا عــوض نمیکنــم .../

[ ۱۳٩٢/۱/۳۱ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ دنیا ]