هی فلانی...

هی فلانی!!!!

دیگر هوای برگردانت راندارم...

هرکجاکه دلت میخواهد برو..!

فقط ارزو میکنم وقتی دوباره هوای من به سرت زد

انقدر اسمان دلت بگیرد که باهزارشب گریه بازهم

ارام نگیری..!!

وامامن...

برنمیگردم که هیچ....

عطرتنم رااز کوچه های پشت سرم راهم جمع

میکنم که لم ندهی روی مبل های راحتی

وباخاطراتم قدم بزنی....!!

[ ۱۳٩۳/٢/٥ ] [ ٢:٠٩ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]