دکتر..

دلم کما میخواهد ازهمانهای که دکترمیگویید:

متاسفم فقط براش دعا کنید...

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ ] [ ۱:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

عشق یعنی

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ ] [ ۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

اهای غریبه..

آهای غریبه کنارش میشینی وباچند ایه قرآن محرمش میشوی

اما من آشنا بایک دنیاعشق وحسرت وخاطره ووفاداری به او نامحرمم؟؟؟

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ ] [ ۱:۱٠ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

چه میدانی؟؟؟؟

چه میدانی از دلتنگیم؟؟؟؟

گاهی به خدایت التماس میکنم فقط خوابت راببینم

میفهمی؟؟؟؟؟

خوبت را...

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ ] [ ٩:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

روزی خواهدرسید

باورت بشودیانه روزی میرسد که دلت برای هیچکس به اندازه من تنگ نخواهد شد

برای نگاه کردنم خندیدنم اذیتت کردنم برای تمام لحظاتی که درکنارم داشتی

روزی خواهدرسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود

میدانم روزی که دیگرنیستم

وهیچکس تکرارمن نخواهدشد

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ ] [ ٩:٥۱ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

اینجا سرزمینی است..

اینجا سرزمین وازه های وارونه است:

جایی که "گنج" "جنگ" میشود.."درمان" "نامرد" میشود..

"قهقهه" هق"هق"میشود..اما"دزد"همان"دزد"است..

"درد"همان"دررد"است.."گرگ" همان"گرگ"است..

آری سرزمینم وازه های وارونه سرزمینی که "من" نم" زده است..

"یار" "رای" عوض کرده است.."راه" گویی "هار" شده..

"روز"به"روز" میگذرد.. "آشنا"راجز"انشا"نمیبینی..

وچه "سرد"است این"درس"زندگی اینجاست که "مرگ" برایم "گرم" میشود..

چراکه "درد" همان"درد"است!!

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٧ ] [ ۸:۳٥ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

به قول سهراب..

 به قول سهراب:
کاش دانه های دلم همچون اناری پیدا بود…
تا می دیدی هر دانه،هزار دانه تو را دوست می دارد!هر کجا باشی جایت سبز،لبانت پر خنده باد!
و مرا همین بس که دوستت دارم…
مثل دیروز…
مثل امروز…
تا ته فرداها…

مخاطب خاصم

 

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ ] [ ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

خیلی دل تنگ..

خیلی که دلتنگ می شوم به آسمان نگاه میکنم…دلم قرص میشود که تو هم زیر همین سقفی……..

 

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ ] [ ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

دیشب..

دیشب در خواب ناگهان خدا در گوش من گفت:

 

تو را چه به عشق. . .

 

گفتم چرا؟

 

گفت تو خوابی و عشقت در آغوش دیگریست . . .

 

لبخندی زدم و گفتم :

 

خدایا این مخلوق توست . . .

 

شاید تو خوابی که خبر از رسم دنیایت نداری . . .

 

 

[ ۱۳٩٢/۱۱/۸ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

دلم برای خودم..

[ ۱۳٩٢/۱۱/۸ ] [ ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

کاش کسی می امد

[ ۱۳٩٢/۱۱/۳ ] [ ٦:۳۳ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

سرماخوردگی

ﺍﺻﻼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﻭﺟﻮﺩﯼ ِ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ

ﻭ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ: ﺭﻓﺘﯽ ﺩﮐﺘﺮ؟!

ﺍﺻﻼ ﻋﻄﺴﻪ ﻭ ﺳﺮﻓﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ…

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﭼﺎﯼ ﻟﯿﻤﻮ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﻡ ﺑﮑﻨﺪ …

ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺸﻮﺩ

ﮔﻠﻮ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ

ﺭﻭﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺵ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ ﻧﺜﺎﺭﺕ ﺑﮑﻨﺪ

ﺳﺮﻓﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ

ﻫﺮ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ

  ﺳﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩ..

 

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢ ] [ ٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]